čtvrtek 8. listopadu 2018

O matení pronásledovatelů

Lidé, kteří neměli to štěstí, aby se s principy účetnictví seznamovali prakticky od dětství  (sám jsem jeden z nich), se čas od času dostanou do manažerských pozic, kde musí s účetními odborně komunikovat (ano, také mne to potkalo). Kdo by očekával, že do světa účetnictví vede pro manažery široký chodník s červeným kobercem, bude zklamán. Většinou zůstanete potupně stát u omšelých úzkých dveří, kde musíte čekat, zda se vás někdo ujme. 

Sám bych to tak nenazval, ale vždycky mne připadalo, jakoby účetní měli pocit, že jsou námi, obyčejnými smrtelníky, pronásledování. Že prchají se svatým grálem, který bude zneuctěn a nenávratně poškozen prvním dotekem, možná jen pohledem nepatřičné osoby. Že kladení překážek a matení nepřátel patří k jejich základním povinnostem.

Když si představíte několik opravdu základních účetních pojmů, tak, jak je vidí nezasvěcené osoby, nemůže vám uniknout řada podivností, které jen těžko (při účetní preciznosti) mohly vzniknout náhodou. Třeba takový výkaz zisku a ztráty... Copak může být vykázán zisk a ztráta současně? A pokud ano, co by to vlastně znamenalo? Dvojí  hospodářský výsledek? A co je vlastně hospodářský výsledek?

Tuto nezáludnou otázku jsem v nedávné době položil řadě osob, ekonomů i neekonomů a kupodivu jsem jednoduchou a přesnou odpověď vůbec nezaslechl. Možná je problémem už označení "hospodářský", které dnes zůstalo prakticky jen Hospodářským novinám. A výsledek hospodaření mi zase připomíná babičku s dědečkem a jejich hospodářství,  tedy kravku, pět králíků a devět slepic. Výsledek je vždy dynamická veličina, která poukazuje na fakt, že se něco vyvíjelo - rychle, pomalu, k lepšímu nebo k horšímu. Takové cash-flow je podobně dynamická veličina + a český význam bychom nejspíš popsali slovy "tok hotovosti", resp. "výsledek toku hotovosti firmou" (třeba její přírůstek nebo úbytek za období). Jakému toku tedy přísluší výsledek hospodaření? Toku hodnoty?  To je jeden z možných manévrů pronásledovaných - jde o stejně nepřesné vyjádření: hodnota je abstraktní, je jednou z charakteristik, která se musí k něčemu konkrétnímu vztahovat (hodnota ukazatele, hodnota majetku atd.). "Tak co že to proboha," křičím zoufale, " tou vaší firmou teče?"

Jednoduchým a správných odpovědí bude nejspíš více, osobně jsem si oblíbil "tok bohatství". Bohatství (peněžní prostředky nebo jiné položky vašeho majetku), o které přicházíte, pokud je vkládáte do produktu dodávaného zákazníkům. Bohatství, které nabýváte, jakmile vám zákazníci poskytnout za dodané produkty adekvátní protiplnění (peněžní prostředky nebo jiné majetkové položky, zejména pohledávky). Výsledek takových toků bohatství (dovnitř a ven z firmy, podobně jako u cash-flow) je bohatství zadržené ve firmě, tedy přírůstek bohatství firmy - dynamický ukazatel, počítaný třeba za jedno účetní období.

Abych nenudil - jsou tu i jiné matoucí pojmy, kterým se můžeme věnovat někdy příště - třeba "Dlouhodobý majetek" v aktivech české rozvahy (proč do něj nepatří "Dlouhodobé pohledávky", které jsou v téže rozvaze naopak součástí majetku oběžného?), "Nákladová spotřeba" (náklad nemůžete spotřebovávat, spotřebováváte nejrůznější vstupy, stejně jako nespotřebováváte teplotu, ale teplo) nebo "Kurzové zisky a ztráty" (nic jste nevydělali ani neprodělali, jenom opravujete při účtování dokladu špatně odhadnutý kurz cizí měny ke dni platby). A všimli jste si vůbec, co se stalo s odpisy nebo opravnými položkami v české výsledovce? Jejich výše uvedená krycí jména - pronásledovateli již vesměs odhalená - byla k 1.1.2016 nahrazena novou identitou ("Úprava hodnot - trvalá nebo dočasná")...

Pokud se připojíte s dalšími postřehy, budu rád. S matením ze strany pronásledovaných máte nejspíš své vlastní zkušenosti.