úterý 29. ledna 2013

Novoroční poučení: dvakrát přemýšlej, potom publikuj

Praktických konfrontací není nikdy dost. V důsledku diskuze s controllery společnosti, podnikající v oblasti distribuce energií, jsem dospěl k (pro mne) překvapivému přehodnocení jedné z dříve publikovaných myšlenek. Týká se to příspěvku "Čtyři chyby v účetním odepisování" z pátku, 23. března 2012.
 
Původní věta zněla: "Variabilní odpis se týká veškerých položek majetku, u kterých se očekává (jakkoli vzdálené) budoucí vyřazení z majetku v důsledku fyzického opotřebení."

Máte-li před očima například strojírenský podnik, je taková myšlenka vesrze přínosná, z důvodů, které jsou v onom příspěvku bohatě vyargumentovány. Jste-li ovšem majitelem elektrické rozvodné sítě (obecně jakéhokoli majetku, který stárne fyzicky, ale především v důsledku svého umístění ve složitých podmínkách), fyzické stárnutí je způsobeno v rozhodující míře okolním prostředím - například působením počasí - a tyto efekty proto převládnou nad opotřebením v důsledku provozního zatížení. Převezmou tedy i "životnost limitující roli" - rozhodující opotřebení vzniká prostým plynutím času, v každém období v podstatě ve stejné míře, což logicky povede k fixnímu odpisu. Omlouvám se všem energetikům. Protékající proud vodiče skutečně neopotřebovává - u takové kapaliny v potrubí však už může záležet na její agresivitě, tlaku, teplotě... Chodec, který projde přes lávku zřejmě její životnost nezkrátí - tank valící se přes most možná ano.
 
V každém případě: Nikdo vám nebrání definovat opotřebení pro účely stanovení odpisu prostřednictvím více parametrů (prostý čas, jednotky výkonu v kombinaci např. s provozním tlakem, počet tanků, které už projely apod.). Většinou však dostačuje vybrat si jeden faktor. Fyzické stárnutí v důsledku okolních podmínek je pro opotřebení elektrického vedení určitě nejvýznamnější - a proto je na místě fixní odpis (za každé období stejně, tedy koncept převládající ve finančním účetnictví), podobně jako u majetku stárnoucího morálně.

Podobný postup se bude týkat i určitého typu staveb (obecně s nízkým stupněm provozního zatížení jako např. chodníky, opěrné zdi, záložní místnosti, nouzová shromáždiště) a jistě i  mnoha dalších, v tuto chvíli neodhalených, příkladů.