čtvrtek 8. února 2018

OEE Olé!!!

Znáte ten pocit, když se objeví něco, co jste si dlouho přáli spatřit na vlastní oči - někde úplně jinde, než jste čekali?

Potkalo mne to nedávno. Příklad ukazatele, splňujícího snad všechny požadavky, které si kdy teoretici manažerských věd vymysleli...  Po pravdě: nikdy jsem nevěřil, že vůbec může existovat. Jako ideální manželka. Prostě láska na první pohled. Paradoxně, oženili se s ní technici. A možná ani nevědí, jak vzácný exemplář mají pod střechou!

Konec hádanek - říká vám něco pojem Celková efektivita zařízení (Overall Equipment Effectiveness), neboli OEE? Jde o součin tří čísel menších než jedna, která získáte tak, že sto procent (neboli jedničku) ponížíte v prvním případě o procento časové ztráty z neplánovaných prostojů, v druhém o procento časové ztráty z nepředpokládaně pomalé produkce a v třetím odečtete procento časové ztráty způsobené produkcí nekvality, kterou nelze tržně uplatnit. Jedna mínus nepráce krát jedna mínus nevýkon krát jedna mínus nekvalita, chcete-li.

Výsledek, jako součin tří čísel menších než jedna, je také menší než jedna. Vyjde-li vám třeba 0,95 (95 %), znamená to, že 5 % času, který jste chtěli u nějakého stroje využít ke komerčnímu účelu, k zákazníky zaplacené produkci, jste ztratili - a to díky jedné ze tří uvedených příčin. A v čem je tedy kouzlo?

Za prvé: tento ukazatel lze snadno přesně měřit a vyhodnocovat. Třeba každou hodinu - stačí zaznamenávat, co se na příslušném zařízení průběžně odehrávalo.

Za druhé: tento ukazatel je dokonale komplexní: postihuje všechny příčiny časových ztrát, které připadají v dané situaci v úvahu - pokud ovšem předpokládáte, že celý čas (100 %) mohl být komerčně využit, tedy máte-li dost zakázek. (V opačném případě se přidává čtvrtý faktor, "neprodej", a ukazatel se přejmenuje na TEEP.) Obsahuje jakýsi přirozený a správný směnný kurz: výsledný součin za vás rozhodne, jestli je lepší 3 % nevýkon a 7 % nekvalita (0,93 x 0,97), nebo 6 % nevýkon a 4 % nekvalita (0,96 x 0,94). Jen si vzpomeňte, jak těžké bývá učinit závěr, pokud je výsledek nějakého hodnocení závislý na více samostatných ukazatelích - jak velké zhoršení v jednom může být ospravedlněno určitým zlepšením v druhém (např. pracovat pomaleji, když to zlepší kvalitu)?

Za třetí - až neuvěřitelně: téměř okamžitě dokážete zhoršení OEE převést na peníze. Nemusíte čekat na účetní závěrku, abyste spočítali ztrátu. Jednoduše řečeno: zhoršení o 1% znamená 1% fixních nákladů provozu příslušného zařízení, které mohly být v ceně produktu předepsány k úhradě konkrétnímu zákazníkovi. Pokud žádný produkt nevznikl, právě tolik jste ztratili. Fixní náklady  samy od sebe nezmizí a ostatní zákazníci je nemají důvod zaplatit.  Aspoň pokud mají na výběr konkurenční nabídku bez podobné zátěže.

Jak prosté? Ale jak účinné! Dokonce nejen v případě strojů - nezanedbatelné fixní náklady mají přece i zaměstnanci...

sobota 30. prosince 2017

Controlling pro příští desetiletí

Dva nebo tři roky před koncem desetiletí přichází pravý čas ptát se, co vás čeká v období následujícím. Není třeba se obávat, z kávové sedliny zde věštit nehodlám a také k práci prognostiků chovám značnou skepsi. Mohu-li něco nabídnout, půjde výhradně o analýzu současnosti - toho, co vidím kolem sebe, když procházím nejrůznějšími podniky a čas od času mohu naslouchat potřebám jejich manažerů. Dovolil jsem si jenom jediné - domyslet do důsledků, kam nás poctivá snaha porozumět firemním procesům a jejich důsledkům nejspíš může přivést -  na prahu třetí dekády jednadvacátého století.

Aby bylo jasno: korporátní úroveň nechávám mimo. Ostatně - mám pocit, že právě z této strany jsme ovlivňování víc než dostatečně. Snaha o sofistikované reporty, vytvářené co nejrychleji a hlavně - s někdy až tvrdošíjným propojením na účetní výkazy, vládne dnešnímu controllingu a je mi srozumitelná. Připomíná stárnoucí rodiče, kteří si zakládají do alba jednu po druhé pestré momentky ze života svých dospělých dětí a jsou nervózní, kdykoli je časová mezera příliš dlouhá. Takový životní příběh podle fotografií vypadá téměř vždy jako úspěch a vyvolává dojem, jakobyste byli blízko nebo dokonce uvnitř - ve skutečnosti však nevíte (a možná jeho přičiněním ani nepotřebujete vědět)  nic o tom, co se v hlavách za těmi usměvavými obličeji skutečně odehrává. A viděno z pohledu potomků - nejsou to rodiče, kteří by skutečné problémy mohli a měli řešit.

Tak tedy zpátky k věci - takto si představuji zásadní výzvy pro controlling v období 2020+:

(1) Změny v plánování: - upřímně řečeno, něco jako je "scrum" známý z IT projektů si v podnikové praxi představit nedokážu. To však neznamená, že některé trendy z této oblasti nejsou inspirující: větší důraz na blízký horizont (v podnikání zřejmě příštích několik měsíců ve formě rolling forecast), větší důraz na úpravy a změny (původního "nedotknutelného" plánu), rozpracování více variant plánovaného vývoje a podmíněný výběr jedné aktuální (platnost výběru by měla být pravidelně ověřována).
(2) Větší důraz na příčinné souvislosti - odhalování přímých, chcete-li přímo vyvolaných, nákladů - a to nejen v čisté podobě (náklady zcela navázané na konkrétní obchodní případ), ale také v jejich "semi-přímé" variantě: náklady bez konkrétní vazby na zakázku, ale příčinnou vazbou jednoznačně propojené na konkrétní chování určitého zákazníka (např. kolik nás stojí jeho nestálost a nespolehlivost) nebo konkrétní charakteristiku určitého produktu (například kolik stojí jeho sezónní charakter) - a to včetně nákladů neprodané kapacity. Možná je právě tohle cesta také ke zlepšení kalkulace, a to už od úrovně krycího příspěvku (počítaného z přímých a semi-přímých nákladů) - budoucnost ABC ve štíhlém podniku nevidím v každodenním použití, ale spíš v off-line "ad-hoc" analýzách.
(3) Větší důraz na kvantitativní charakteristiky spotřeby (ano, snažím se vyhnout banálnímu označení výkonová norma) u prakticky všech podnikových aktivit, zejména však tam, kde se bude jednat o drahou a stroji nenahraditelnou lidskou práci - ať už ve formě jejího cílování (target costing) nebo více či méně hrubého škálování (stanovení průměrné spotřeby pro určitou "velikostní kategorii" - například pokud sales managerovi vymezíte na úrovni plánu a rozpočtu očekávanou délku obchodní schůzky  průměrnou dobou pro určitou kategorii významnosti zákazníka).
(4) Důraz na "efektivitu směrem dolů" - jak mnoho z tajuplné hromady režijních nákladů by mělo být ušetřeno, pokud některé cíle nebudou zcela nenaplněny nebo některé aktivity nebudou vůbec realizovány. Život je pestřejší než dřív, špatné zprávy a změřených projektech nebo ztracených zákaznících slýcháme  mnohem častěji, než tomu bylo dříve, a mnohem více než dřív musíme usilovat o to, zvládnout je s co nejmenšími negativními následky. Otázka tedy zní: o kolik můžeme v takovém případě snížit původním plánem stanovené fixní nákladové limity? Všimněte si - zatímco překročení rozpočtového limitu budí automaticky naši pozornost, málokdy zaměříme kritický pohled dolů pod limit, na takřka povinné úspory z nerealizovaných záměrů (umožňující chovat se do výše původního limitu nehospodárně v ostatních případech).

Poslední témata zmíním jen rámcově (v předcházejících příspěvcích už o nich bylo řečeno dost): před námi je nalezení správného přístupu controllerů k obsahu účetních záznamů, které by neměly být nadále chápané ani jako úplné, ani jako přesné v některých oblastech (pozor: platnost a užitečnost účtování ve stávající formě tím nezpochybňuji). Jde mi zejména o (5) důslednou identifikaci a kvantifikaci rizika jako doplňkové informace všude tam, kde je posuzován profit nebo návratnost, a také (6) o přesnější zachycení hodnoty dlouhodobých stálých aktiv, včetně hodnoty goodwillu, při interním manažerském rozhodování.

Do nového roku přeji všem čtenářům FINBLOGu mnoho úspěchů - a opravdu nemám na mysli jen ty controllingové.

středa 6. prosince 2017

Výsledek firmy z pohledu manažera - poprvé

V příspěvku "Ekonomický striptýz podniku" z března 2017 jsme vyzdvihli roli krycího příspěvku a hrubého zisku jako dvou "hloubkových ukazatelů", určených k řízení výkonnosti podniku, především výrobního (poskytuje-li vaše firma tvůrčí práci formou služby, například při vývoji nebo implementaci software, jsou tyto ukazatele mimořádně významné i pro vás). Označení "hloubkový" je docela na místě: ukazatele tohoto typu jsou nekomplexní (stručně řečeno, skutečný výsledek hospodaření v určitém období může být ovlivněn mnoha dalšími nezachycenými faktory), představují však jednu z mála možností, jak otevřít "černou skříňku" firmy a posuzovat stav věcí uvnitř. Asi tak, jako když kuchař zabodne dlouhou jehlici hluboko do pečínky v troubě.

V následných diskuzích k tomuto tématu mne překvapilo, jak málo cílené pozornosti jsme těmto ukazatelům všichni doposud věnovali: podnikoví ekonomové nemají třeba vůbec jasno, zda krycí příspěvek (který stejně jako hrubý zisk snižuje výkony firmy o určitou charakteristickou skupinu nákladů - srovnatelně s přidanou hodnotou ve "státní" výsledovce do r. 2015) počítat z přímých nebo variabilních nákladů. Pokud jde o hrubý zisk, podobné nejasnosti máme ohledně připočítání nákladů na logistiku (k obvyklým výrobním nákladům, resp. nákladům na pořízení zboží). Pedagogové nejmenované vysoké školy mi mezi řečí dokonce přiznali, že studentům prezentovali oba výše zmíněné ukazatele vlastně jako identické (což může platit, ovšem pouze v případě prodeje nakupovaného zboží).

Neexistence jednotné úpravy není přitom překvapivá. Na rozdíl od ukazatelů určených primárně třetím stranám, tedy k využití vně firmy, jako je EBIT  nebo EBITDA, máme v tomto případě čest s interními nástroji, které si přirozeně  přizpůsobujeme pro nejpohodlnější práci. Navíc je tu problém, že variabilní, přímé ani výrobní nebo logistické náklady nejsou nijak standardizovány, pokud jde o jejich účetní zachycení: podniky je filtrují více či méně nedokonale, nejčastěji formou na míru šité soustavy analytických účtů a středisek. Skutečným překvapením je pro mne to, že samotné přizpůsobení v podnicích je v lepším případě výsledkem intuice, v horším pak převzetí z nějakého vzoru, což funguje podobně, jako když sednete na špatně seřízené kolo s výškou sedla odpovídající úplně jiné osobě.

V jednom příspěvku nelze objasnit podrobný návod, jak oba ukazatele vyladit dle vašich potřeb, i když jde o nesmírně zajímavé téma, ke kterému se v budoucnu na tomto místě určitě několikrát vrátíme. Prozatím budiž řečeno: nejste-li obchodník přeprodávající zboží, hrubý zisk (hrubá marže), resp. krycí příspěvek (příspěvková marže) vám dávají šanci dvou rozdílných pohledů, přičemž ani jeden nelze ignorovat (viz ostatně výše zmíněný příspěvek z března 2017). Síla jejich využití je naopak v důmyslné kombinaci obou pohledů - asi jako když řidič sleduje vedle sebe otáčkoměr a tachometr. Ale o o tom zas někdy příště.

pátek 24. listopadu 2017

GoodWill Hunting

Nebojte se, tohle nebude o filmu. I když, budiž zde řečeno, Dobrý Will Hunting s Mattem Damonem, Robinem Williamsem a Benem Affleckem určitě stojí za vidění...

Spojení Goodwill Hunting mi přišlo na jazyk náhodou - a docela se hodí pro několik aktuálních věcí, které tvůrci filmu z roku 1997 nejspíš neměli na mysli. Mimochodem - "hon na goodwill"... nejde o příhodný název pro to, co se už pěkných pár let děje na akciových trzích,  tedy soustavný růst cen a indexů, který není a nemůže být podložen jejich účetní hodnotou? (Viz také článek "Podzimní téma" z října tohoto roku.)

Nechme však makrotémata makroekonomům. Goodwill mne zajímá ještě z jiné stránky. Nechceme-li klouzat po povrchu, obvyklou definici "goodwill je rozdíl mezi aktuální tržní kapitalizací a čistým obchodním jměním firmy" musíme nechat stranou. Pro mne je goodwill bezpečná schránka, která obaluje hodnotu firmy a trochu připomíná vlaštovčí hnízdo: alespoň tím, jak je poslepována z jednotlivých drobných součástí. Tou drobnou součástí je každý moment, kdy obětujeme nějakou část reálných aktiv firmy, abychom posílili a rozšířili její dobrou pověst, pověst spojenou s určitými produkty nebo značkou. Firmy, které tak činí často nebo dlouhodobě, už z těchto kousků lepivého materiálu vybudovaly solidní ochrannou zeď - i v dobách bez cenových bublin pak investoři dobře chráněnou hodnotu odměňují několikasetprocentní přirážkou (pozor: podle výše uvedené definice jsou  součástí goodwillu také případné bubliny - to nemá s ochranou nic společného). 

Typickou "cihlou v goodwillové zdi" je vedlejší (neúčetní) efekt zakázky, kterou získáte nového významného zákazníka. Všimněte si: oznámí-li firma kotovaná na burze takovou akvizici, cena jejích akcií jde zpravidla nahoru - paradoxně však může zároveň její účetní hodnota klesnout  (myslíte snad, že první referenční zakázka bude zisková? Leda omylem...). Ano, chápu, účetní standardy budou jen těžko akceptovat, aby si management mohl legitimně navyšovat výsledek o nikým nekontrolovatelnou částku zlepšené pověsti - to však v žádném případě neznamená, že určitá nová hodnota nevznikla a nemá by být nadále respektována. Argument "není to v účetnictví" řádného hospodáře těžko uklidní.

O co jde? Každá takto získaná část goodwillu splňuje legitimní definici majetku: byla jistým způsobem zainvestována a představuje potenciál budoucího užitku, který musí být v budoucnu vytěžen (nikoli bezdůvodně je majetek v účetnictví na straně "má dáti"). Koupí-li technik nový stroj, jde o odepisované aktivum, které firmě odčerpá část kapitálu. To, že má firma více majetku, je vlastně zátěží, závazkem do budoucna - musí si na něj vydělat, převedeno do účetnictví, musí z budoucích výnosů alespoň pokrýt odpisy (plus další související náklady), jinak půjde její účetní hodnota dolů. Technik logicky předem zvažuje, zda se investice vyplatí.

Prodá-li obchodník se ztrátou, aby akvíroval zákazníka, kapitál je odčerpán stejně jako v předcházejícím případě. Žádné aktivum, žádný zápis "má dáti" (= "musí pokrýt z výdělku") však v účetnictví nevznikne. Možná, že se optimismus vyplatí a zákazník přinese v budoucnu dostatečný objem zakázek pro zajištění návratnosti takové investice. A možná ne - v každém případě z toho obchodního ředitele hlava bolet nemusí, protože žádná připomínka jeho odpovědnosti (na rozdíl od případu technika) v účetních knihách nezůstane.  Jde o další z mnoha případů, kdy navenek přísní a obezřetní účetní rozdávají biankošeky - v tomto případě nezaznamenáním zcela evidentně existujícího závazku. Je možné, aby to manažeři ignorovali?

Člověk nemusí být matematický génius jako Will Hunting, aby si na tuto otázku odpověděl.

úterý 21. listopadu 2017

Souběh staré a nové technologie

Rozhodli jste se koupit novou lakovací komoru. Starou vytěžujete na tři směny a pomalu není čas na servis, nová slibuje navíc 25% úsporu variabilních nákladů, především laku.  Nová technologie však vyžaduje zaškolenou obsluhu, takže pro počáteční období plánujete pouze jednosměnný provoz. Cílový stav, kterého hodláte dosáhnout, je vytížení obou komor ve dvousměnném provozu. Sehnat další zákazníky (potřebujete vytížit celkem 2 x 2 = 4 směny) pro úspornější lakování přece nemůže být problém.

Předpokládejme, že zákazníkům kalkulujete kusovou cenu podle doby lakování, přičemž základem je čas určený technologickým postupem. Spotřeba laku a ostatních variabilních zdrojů činí na hodinu lakování u původního řešení 1 600 korun, u nové komory jen 1 200. Fixní náklady pracoviště lakování - včetně odpisů (vyšší u nového řešení) a osobních nákladů obsluhy (vyšší u původního řešení se dvěma směnami) - jsou pro obě varianty prakticky stejné: 280 000 korun za měsíc. Při prodeji 280 hodin lakování měsíčně u staršího pracoviště vychází zátěž fixními náklady 1 000 korun na hodinu, v případě nové technologie - rozprostřeno do 140 prodaných hodin z jednosměnného provozu - jde však o hodinovou sazbu dvojnásobnou: 2 000 korun. Výsledek: nalakování přístrojového krytu, které trvá 6 minut (0,1 hodiny) vás stojí 320 Kč [= 0,1 * (1 200 + 2 000)], bude-li provedeno moderní, úspornou technologií, resp. 260 Kč [= 0,1 * (1 600 + 1 000)], vyberete-li zastaralou variantu. Po několika měsících snahy prodat kapacitu lakování navíc se možná dostanete na vytížení 4 směn denně, budete-li se ale řídit těmito čísly, překvapivě půjde o 3 směny na „levnější“ staré komoře, zatímco práce pro zainvestovaný nový provoz bude pořád stejné málo.

Kde je chyba? Fixní náklady mají být napočítány v obou případech na disponibilní ekonomicky ideální variantu vytížení (což bude kapacita dvoj- nebo trojsměnného provozu s procentním využitím - OEE - pro daný obor obvyklým). V našem případě může obstát 280 hodin při dvou směnách na původní technologii, ale určitě ne 140 hodin na technologii nové. Závěr: v kalkulaci dostanou obě řešení stejně: plus minus ideálních 280. Ve fixních nákladech pro novou technologii přibudou osobní  náklady druhé směny: 40 000 korun, ale hodina přesto zlevní, na sazbu 2 343 korun [= 1 200 + (320 000/280)].  To je ekonomicky správné, neboť se takto konečně ukazuje úspora variáblů díky novému řešení. Není to o celých 400 korun na hodinu, protisměrně zapůsobil odpis z dražší pořizovací ceny, ale výsledný rozdíl mezi sazbami teď vystihuje skutečný ekonomický dopad modernizace  - rozdíl v hodinových nákladech 257 (= 2 600 – 2 343) korun ve prospěch nového řešení.

Při požadavku úplné kalkulace budou nově přepočtené hodinové sazby obou řešení ještě o něco vyšší, protože zůstávají (žádným výnosem nepokryté) fixní náklady ze 140 neprodaných hodin. Kolik jich bude? Pokud pro obsluhu zákazníků na nové technologii postačí jedna směna, pak opravdové fixy zde za měsíc klesnou na původních 280 000 korun (důvodem poklesu je to, že z celkových 320 000 ubereme  40 tisíc mezd a odvodů druhé směny, které při pouhých 140 hodinách využití nebudou vyplaceny). Rozprostřeno přes hodinovou sazbu do „ideální“ kapacity 280 hodin to dělá rovnou stovku na hodinu, takže z neprodaných 140 hodin  zůstává 140 000 [= 140 * (280 000/280)] korun jako ztráta. Tato měsíční ztráta, která nemá žádnou přímou souvislost s konkrétními požadavky nebo potřebami zákazníků, musí být rovnoměrně rozdělena mezi všechny prodané hodiny obou zařízení za měsíc, tedy na počátku mezi 420 (= 140 + 280) hodin. De facto jde o snížení ziskové marže, sankci za náklady utopené v přebývající kapacitě. Na starém i novém řešení tedy přičítáme na každou prodanou hodinu dodatečných 333 (=140 000/480) korun. Rozdíl ve prospěch nové technologie, zjištěný v předchozím odstavci, však nebude ovlivněn. 

Shrnuto: Nový způsob kalkulace na ekonomicky ideální vytížení povede (alespoň při rozhodování podle kalkulovaných nákladů) k přednostnímu využívání moderní technologie, a tedy k maximálnímu využití úspor variáblů, které bude mít ekonomický efekt pro zákazníka i firmu (v dohodnuté ceně bude tato skutečná úspora zřejmě nějak rozdělena). K ještě vyššímu efektu pak firma dospěje, pokud se rozhodne přetrhnout začarovaný kruh a nastavit ceny pro zákazníky bez započítání dodatečné položky 333 korun na hodinu za nepokryté fixy (viz též "Bludný kruh a cesta k úspěchu"- příspěvek z února 2013). To sice způsobí počáteční ztrátu (nepokryté fixy budou na úkor marže), na straně druhé zabezpečí zřejmě jedinou možnou cestu k tomu, aby se v brzké době vyprodala celá ekonomicky optimálně využitelná kapacita – taková cesta totiž spočívá ve snížení ceny za hodinu lakování. Nepokryté fixy pak postupně (pozor na netrpělivost), ale zcela odůvodněně zmizí.